Gå til innholdet
Meny
Pasientreiser
Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 og pasientreiseforskriften. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted.

Rettigheter ved pasientreise

Skal du få dekket en pasientreise, må avstanden til behandlingsstedet være minst 10 kilometer, og reisen må koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transport, jf. pasientreiseforskriften § 8.
 

Retten til pasientreiser er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6: Stønad ytes til dekning av reiseutgifter til det nærmeste stedet der helsetjenesten kan gis, når ikke annet følger av forskrift gitt i medhold av femte ledd. Ved beregning av stønaden skal en sats per kilometer fastsatt av departementet legges til grunn, uavhengig av om pasienten eller ledsageren har hatt faktiske utgifter. Reiser pasienten lenger enn 300 kilometer én vei, skal taksten for den billigste reisemåten med rutegående transportmiddel legges til grunn. Gjør pasientens helsetilstand det nødvendig å bruke drosje eller bil, eller går det ikke rutegående transport, skal nødvendige faktiske utgifter til drosje og tilleggsutgifter ved å bruke bil legges til grunn.

Hvis du reiser uten rekvisisjon

Du ordner  i utgangspunktet reisen selv. Du legger ut for reisen og søker om refusjon av dine utgifter i etterkant ved å sende inn reiseregningsskjema og nødvendig dokumentasjon. Originaldokumenter og kvitteringer som legges ved reiseregningsskjemaet vil ikke bli returnert. Merk at din søknad om refusjon av reiseutgifter må sendes innen 6 måneder etter at reisen er foretatt, jf. pasientreiseforskriften § 25.

Tilrettelagt transport/ reiser med rekvisisjon

Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan benytte deg av rutegående transport, kan du ha rett til å få dekket dyrere transportmiddel. Dette må være dokumentert av behandler. Mangler det rutegående transporttilbud på den aktuelle strekningen, kan du ha rett på rekvisisjon til pasientreise fra ditt lokale pasientreisekontor.

Ta kontakt med ditt pasientreisekontor på telefon: 05515 for mer informasjon om tilrettelagt transport. Les mer informasjon om pasientreiser på Helsenorge.no.