Gå til innholdet
Meny
Klagemuligheter
Her finner du en oversikt over de ulike ordninger som finnes når pasienter eller andre opplever svikt i helse- og omsorgstjenesten. Den forteller deg både hvor du kan klage eller varsle og hvem som kan hjelpe deg med dette.

Hvor kan du klage eller varsle?

Hovedanbefalingen er at uønskede hendelser tas opp direkte med dem som har levert helse- og omsorgstjenesten, eventuelt deres ledere. Alle tjenester skal ha ordninger for dette. Henvendelsene kan være skriftlige eller muntlige.

Klage til Fylkesmannen

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage. Loven skal sikre at alle gis tilgang på nødvendige helsetjenester og at disse er av forsvarlig kvalitet. Du kan også klage på at helsepersonell gir utilstrekkelig eller gal informasjon, at helsepersonell bryter taushetsplikten eller ulovlig bruk av tvang overfor pasienter. Mer informasjon på fylkesmannen.no

Varselordningen for dødsfall og svært alvorlige hendelser

Pasient, bruker eller nærmeste pårørende har rett til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av ytelse av helse- og omsorgstjenester, eller ved at en pasient eller bruker skader en annen. Adgangen til å varsle gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko. Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har, varslingsplikt om samme type hendelser. Varslene skal sendes til Statens helsetilsyn som innhenter informasjon og avgjør om det er grunnlag for videre tilsyn i saken. Mer informasjon finnes på www.helsetilsynet.no

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)

Undersøkelseskommisjonen er en uavhengig statlig virksomhet og som kan undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten i Norge. Formålet med undersøkelsene er å kartlegge hva som skjedde, og påvise bakenforliggende årsaker til hendelsen. Slik kunnskap vil bidra til læring og endring slik at nye alvorlige hendelser kan forebygges.
Mer informasjon finnes på www.ukom.no.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Mener du at du har fått en skade som skyldes behandlingssvikt kan du klage til Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Alle former for medisinsk behandling innebærer en risiko, og av og til går det galt. På nettsidene til NPE er det samlet informasjon til deg som vurderer å søke erstatning.

Mer informasjon om hva som skal til for å få erstatning, hvem som kan søke og tilgang til skademeldingsskjema finner du på npe.no.

Hvem kan hjelpe deg med å klage eller varsle?

Pasient- og brukerombudet
Dersom du er i tvil eller trenger noen å snakke med angående dine rettigheter og en mulig brudd på disse rettighetene kan du ta kontakt med oss eller ta kontakt med en uavhengig rådgiver som pasient- og brukerombudet. Pasient- og brukerombudet er rådgivende både for pasienter og for behandlingssteder. De kan bistå med å gjøre en vurdering av saken din og vi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre. All hjelp av pasient- og brukerombudet er gratis og er taushetsbelagt. Det er 15 pasient- og brukerombudskontor fordelt over hele landet. Ansatte ved ombudskontorene svarer på spørsmål om hvilke rettigheter pasienter, brukere og pårørende har. Pasient- og brukerombudet bistår i klagesaker og deltar også i dialogmøter mellom pasienter, brukere og helsetjenestene, både de kommunale og på spesialistnivå. Du kan kontakte ombudskontorene både via e-post, telefon eller brev. Mer informasjon om ordningen finner du her eller på www.helsenorge.no.

Pasient- og brukerorganisasjoner
Det er mange pasient- og brukerorganisasjoner som hjelper medlemmer og andre med veiledning og klageformulering. Det finnes blant annet en oversikt over disse på https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/adhd/pasientinformasjon/pasientorganisasjoner-og-brukerorganisasjoner.