Gå til innholdet
Meny
Brukermedvirkning
MHH er opptatt av å kunne tilby pasienter høy kvalitet i alle ledd av behandlingsforløpet. Høy kvalitet forutsetter at brukeren, pasienten eller pårørendes erfaringer og synspunkter påvirker behandlingstilbudet. Brukermedvirkning betyr at tilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient og bruker. Behovene, ønskene og vurderingene til pasient og bruker bør legges til grunn ved valg av behandling og tjeneste.

Brukermedvirkning er en rettighet

Pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1 slår fast at pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Brukere og pasienter har en lovfestet rett til å medvirke og involveres pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Les mer om rettigheten på helsenorge.no.

Brukerutvalg

Hospitalet har et brukerutvalg bestående av 4 brukerrepresentanter. Utvalget skal ivareta
pasienter og pårørende sine interesser, og bidra konstruktivt til å bedre behandlingstilbudet til sykehuset. Brukerutvalget er pasientenes og befolkningens talspersoner inn i sykehuset.

2018-mhh-bilde-brukerutvalg-2
Ann Brith Songe-Møller
Brukerrepresentant leder,
fra Norsk Revmatikerforbund,
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
E-post: annbrith@songe-moller.no
Telefon: 957 70 570
2018-mhh-bilde-brukerutvalg-4
Abdurrehman Kahn
Brukerrepresentant nestleder,
Ryggforeningen,
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
E-post: khan@123.no
2018-mhh-bilde-brukerutvalg-1
Grethe S. Berntsen
Brukerrepresentant
Akershus Fylkeslag av Norsk Revmatikerforbund
E-post: gsberntsen@gmail.com
2018-mhh-bilde-brukerutvalg-3
Ellen Terese Nilsen
Brukerrepresentant
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
E-post: elteni3@hotmail.com

Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå

Det er utarbeidet et nettkurs etter initiativ fra landets regionale helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.
Les mer og ta kurset