Gå til innholdet
Meny
Kvalitetsindikatorer
Du som pasient eller pårørende skal få god kunnskap om kvaliteten på behandlingen vi tilbyr. Vi blir på lik linje med alle sykehus i landet blir vi målt på en rekke kvalitetsindikatorer.

Indikatorer benyttes siden kvalitet i helsetjenesten ofte er vanskelig å måle direkte. En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det området som måles. Du kan lese mer om kvalitet og kvalitetsindikatorer på Helsenorge.no

Helsemyndighetene gjennomfører hver tredje måned en kvalitetssjekk av alle sykehusene i landet med utgangspunkt i nasjonale kvalitetsindikatorer. Hensikten er å synliggjøre kvaliteten overfor pasienter og pårørende. Samtidig er dette et viktig redskap i vårt forbedringsarbeid. Indikatorer kan sjelden stå alene, men kan brukes som ledd i en samlet vurdering.

Oversikt over indikatorer som måles ved MHH:
- Kvalitetsindikatorer private ideelle