Gå til innholdet
Meny
ISO-Sertifisering
Alle kliniske- og serviceavdelinger ved sykehuset er sertifisert etter ISO standardene
for kvalitet- og miljøstyring siden mars 2013. Dette er internasjonale standarder for systematisk arbeid med kvalitetsstyring, forbedring og fokus på ytre miljø og miljøpåvirkning.

ISO Sikrer den beste pasientbehandlingen

Standarden for kvalitetsstyring er et hjelpemiddel for MHH til å møte pasientforventninger, nasjonale krav og utfordringer til høy kvalitet på all pasientbehandling. Den bidrar også til å sikre forutsigbare pasientforløp og høy grad av pasienttilfredshet samtidig med effektiv og lønnsom drift.

Miljøsertifisering har gitt økt fokus på å ivareta ytre miljø. Dette blir fulgt opp av interne prosedyrer for avfallssortering, valg av forbruksartikler og energi. Sertifisering av kvalitet- og miljøstyringssystemet gjennomføres av en uavhengig tredjepart. MHH brukte sertifiseringsselskapet NEMKO da hele sykehuset ble ISO sertifisert for sitt kvalitetsstyringssystem i 2010.  Fra 2014 er det Veritas (DNV GL) som er sykehuset sertifiseringsselskap. Begge selskapene er godkjent av Norsk Akkreditering til sertifisering av systemer, personell og produkter.

Sertifisering etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 betyr at MHH sine styringsdokumenter og etterlevelse av disse blir vurdert opp mot kravene i disse internasjonale standardene.

Ønsket effekt av sertifisering

•      Øke pasienttilfredshet
•      Høy kvalitet på pasientbehandling
•      Forutsigbar og effektiv drift
•      Økt produktivitet med samtidig fokus på kvalitet
•      Gode og trygge arbeidsplasser for de ansatte
•      Fokus på en kontinuerlig forbedring
•      Markedsføringsverdi ved bruk av kvalitetsindikatorer og statistikk i forhold konkurrenter

Standarden krever

•      At all pasientbehandling bygger på dokumentert forskning og erfaring
•      Planlegging av alle aktiviteter
•      Mål med kvalitetsindikatorer og evaluering av måloppnåelse
•      Kompetanseutvikling samt dokumentasjon av ansattes kompetanse og autorisasjon
•      Tydelige ansvars - og myndighetsområder for alle ansatte
•      Gode kommunikasjonsrutiner mellom avdelinger og yrkesgrupper
•      Ivaretakelse av ytremiljø ved å redusere forbruk og forurensning

ISO-standarden bidrar til at din kontakt og behandling hos oss skal være den best mulige og at gjennomføres som planlagt. Hva du mener om behandlingsresultatet og oppholdet ved hospitalet er viktig informasjon for oss. Derfor gjennomfører vi regelmessige pasienttilfredshetsundersøkelser for å kunne bli enda bedre.

Sertifikatet er gyldig i 3 år. I denne perioden vil Veritas årlig gjennomføre revisjoner og vurdere etterlevelse av kravene i standardene.