Gå til innholdet
Meny
Opptrening og tilrettelegging
Hospital4295-2
Vi har et team av fysioterapeuter, ergoterapeuter og en sosionom som betjener sykehusets pasienter som utredes og behandles ortopedisk eller revmatologisk. De skal bidra til at pasientene får en helhetlig behandling, og øke den enkelte pasients evne og mulighet til å mestre en endret livssituasjon.

Fysioterapi

Våre fysioterapeuter har høy ekspertise innen rehabilitering og er med all sin erfaring, dyktige til å undersøke, veilede og ivareta opptrening av alle sykehusets pasientgrupper. Fysioterapeutene har også ansvar mange av kontrollene etter operasjoner, og deltar i mange av sykehusets forskningsprosjekter ved å ha ansvar for deler av oppfølgingen knyttet til prosjektene.
 
Alle pasienter som blir innlagt og operert ved sykehuset får informasjon og veiledning av en fysioterapeut etter operasjonen. Pasienter som blir innlagt til et vurderingsopphold og polikliniske pasienter som har behov for det, får en grundig vurdering og forslag til behandlingsstrategi av en av fysioterapeutene.

Ergoterapi

Vi har egne ergoterapeuter som jobber for at pasienter med ulike plager kan leve et så aktivt og selvstendig liv som mulig, på tross av sine utfordringer. Sammen med pasienten ser de på muligheter og begrensninger i dagliglivet, med tanke på å øke mestringsevnen.
 
Ergoterapeutene vurderer og kartlegger de enkeltes funksjonsevne i forhold til mestring av daglige gjøremål, - hjemme, på jobb og i fritiden. De gir råd og veiledning i forhold til aktivitetsregulering og utmattelse (fatigue), gir instrukser for utførelse av øvelser, tilpasser skinner og gir informasjon om anskaffelse av hjelpemidler.

Sosionom

Vår sosionom har som hovedoppgave å ivareta alle sykehusets pasientgrupper, men kan også bistå pårørende. Sosionomen skal hjelpe til med å finne løsninger på problemer som oppstår tilknyttet sykdom og behandling, og bidra til å øke evnen til å mestre en endret livssituasjon. Problemstillinger er ofte knyttet til forhold ved arbeidsevne, arbeidssituasjon, økonomi, endringer i funksjonsnivå og boligforhold.

Vi kan henvise til sosionom når pasienten selv ønsker det eller når et helsepersonell vurderer at en pasient/pårørende vil kunne ha nytte av det, spesielt ved innleggelse av barn. Ønsker du en samtale med sosionom kan du be om dette gjennom helsepersonellet du er i kontakt med på sykehuset. Sosionomer har taushetsplikt på lik linje med annet helsepersonell.