Gå til innholdet
Meny
Brukermedvirkning
MHH er opptatt av å kunne tilby pasienter høy kvalitet i alle ledd av behandlingsforløpet. Høy kvalitet forutsetter at brukeren, pasienten eller pårørendes erfaringer og synspunkter påvirker behandlingstilbudet. Brukermedvirkning betyr at tilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient og bruker. Behovene, ønskene og vurderingene til pasient og bruker bør legges til grunn ved valg av behandling og tjeneste.

Brukermedvirkning er en rettighet

Pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1 slår fast at pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Brukere og pasienter har en lovfestet rett til å medvirke og involveres pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud, jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Les mer om rettigheten på helsenorge.no.

Brukerutvalg

Brukerutvalget ved MHH skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser, og bidra konstruktivt til å bedre behandlingstilbudet til sykehuset. Brukerutvalget er pasientenes og befolkningens talspersoner inn i sykehuset.