Gå til innholdet
ISO-Sertifisering
2015-09-15- sertifikat ink gront sykehus II
Tryggere pasientbehandling med systematisk kvalitetsstyring
Martina Hansens Hospital er sertifisert etter standardene ISO 9001:2015 kvalitetsstyring og ISO 14001:2015 miljøstyring og har vært sertifisert siden 2013.

Pasienttilfredshet:
Fokus på kvalitetsstyring er viktig hos oss for kontinuerlig å forbedre alle våre aktiviteter.
Dette bidrar til et godt behandlingsresultat og et trivelig opphold for deg, hvor du blir møtt med respekt og omsorg.
Alle våre behandlingstilbud har høy faglig kvalitet som bygger på nyere, vel dokumentert forskning og erfaring

Kvaliteten på våre tjenester:
• Landsomfattende pasienttilfredshetsundersøkelser viser at vi ligger over gjennomsnittet for norske sykehus.
• Nasjonalt leddregister viser at 80 % av hofteproteser innsatt ved MHH varer i minst 20 år. Levetid på kneproteser innsatt ved MHH er lengre sammenlignet med landsgjennomsnittet.
• Tyve års registrering av infeksjoner viser at sjansen for at du får en infeksjonen etter behandling og opphold ved MHH er mindre her enn ved mange andre sykehus.

ISO sertifisering:
Alle sykehusets kliniske- og serviceavdelinger er sertifisert etter ISO standardene
for kvalitet- og miljøstyring siden mars 2013.
Dette er internasjonale standarder for systematisk arbeid med kvalitetsstyring, forbedring og fokus på ytremiljø og miljøpåvirkning.
Standarden for kvalitetsstyring er et hjelpemiddel for MHH til å møte pasientforventninger, nasjonale krav og utfordringer til høy kvalitet på all pasientbehandling. Den bidrar også til å sikre forutsigbare pasientforløp og høy grad av pasienttilfredshet samtidig med effektiv og lønnsom drift.
Miljøsertifisering har gitt økt fokus på å ivareta ytremiljø. Dette blir fulgt opp av interne prosedyrer for avfallssortering, valg av forbruksartikler og energi.

Sertifisering av kvalitet- og miljøstyringssystemet gjennomføres av en uavhengig tredjepart. MHH brukte sertifiseringsselskapet NEMKO da hele sykehuset ble ISO sertifisert for sitt kvalitetsstyringssystem i 2010.
Fra 2014 er det Veritas (DNV?GL) som er sykehuset sertifiseringsselskap. Begge selskapene er godkjent av Norsk Akkreditering til sertifisering av systemer, personell og produkter.

Sertifisering etter ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 betyr at MHH sine styringsdokumenter og etterlevelse av disse blir vurdert opp mot kravene i disse internasjonale standardene.

Ønsket effekt av sertifisering er:
• Øke pasienttilfredshet
• Høy kvalitet på pasientbehandling
• Forutsigbar og effektiv drift
• Økt produktivitet med samtidig fokus på kvalitet
• Gode og trygge arbeidsplasser for de ansatte
• Fokus på en kontinuerlig forbedring
• Markedsføringsverdi ved bruk av kvalitetsindikatorer og statistikk i forhold til andre sykehus

Standarden krever:
• All pasientbehandling bygger på dokumentert forskning og erfaring
• Planlegging av alle aktiviteter
• Mål med kvalitetsindikatorer og evaluering av måloppnåelse
• Kompetanseutvikling samt dokumentasjon av ansattes kompetanse og autorisasjon
• Tydelige ansvars - og myndighetsområder for alle ansatte
• Gode kommunikasjonsrutiner mellom avdelinger og yrkesgrupper
• Ivaretakelse av ytremiljø ved å redusere forbruk og forurensning

Dette bidrar til at din kontakt og behandling hos oss skal være den best mulige og at gjennomføres som planlagt.
Hva du mener om behandlingsresultatet og oppholdet ved hospitalet er viktig informasjon for oss.
Derfor gjennomfører vi regelmessige pasienttilfredshetsundersøkelser for å kunne bli enda bedre.

Sertifikatet er gyldig i 3 år. I denne perioden vil Veritas årlig gjennomføre revisjoner og vurdere etterlevelse av kravene i standardene.


KONTAKT  OSS
Telefon sentralbord: 06780
(fra utland: +47 915 03 525)
Innleggelse/mottagelse
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 19/20

Timebestilling til Dagkirurgen
kl 09.00 - 15.00
    tlf: 67 52 17 20

Revmatologisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
   tlf: 67 52 17 27
          
Ortopedisk poliklinikk timebestilling
kl 09-11 og 12-14
    tlf: 67 52 17 26

Journalarkivet/Dokumentsenteret
kl 07.30 - 15.00
    tlf: 67 52 18 36
Telefax sykehuset kl 07.30-15.00:
67 52 18 51
Telefax poliklinikk:
67 52 18 71
Telefax Journalarkiv/Dokumentsenter:
67 52 18 51             
Postadresse:      Postboks 823, 1306 Sandvika
Besøksadresse: Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
postmottak@mhh.no
arkiv@mhh.no     (journalarkiv/dokumentsenter)
ortpol@mhh.no    (ortopedisk timebestilling)
revpol@mhh.no   (revmatologisk timebestilling)
inntakskontor@mhh.no (innleggelseskontoret)